MACHÁČKOVÁ  Magdaléna  IČ:60581581

Úvod - o firmě

Vznik  produkce  výrobků  - u Magdaléna MACHÁČKOVÁ -  OSVČ se datuje již od r.2013, ( v počáteční evidenci OSVČ a u rozvoje již od 1994 - tj. roku založení ( s rozvojem, různorodou činností v dalších vzorech i druhu výrobků a produkce i služeb) , kdy hlavní progresivní činností je aktivita od r. 2013 do současnosti u produktů s variabilním základem a i u vyjímečného vzoru v  v hmatovém "tyflo" provedení , ale v užitnosti pro všechny.

  V současnosti probíhá u  produkce  postupný převod  ( se značně  korektním přístupem a pro distingovanou společenskou nutnost i k podpoře všech dětí) - vznikla nově založená firma  MagdaM  s.r.o. -  aby pokračovala produkce a vznikaly nové vzory pro nápomoc, rozvoj i nauku hlavně dětí, a to i   včetně dětí a osob se zdravotním omezením i handicapem , tj. u  variabilních produktů  (tzv. od jednoho užívatelského produktu a výrobku s vyšší užitností.)  

Je velmi odvážné je přetvářet  a nadále rozvíjet již v  s.r.o. -  krátce po době pandemie,  proto za každou nápomoc i  váš distingovaný přístup budeme rádi za informační i celkové přijetí a kontakt  vč. ryze obchodních aktivit  - jak jsme vše vepsali a obeznámení bylo zveřejněno nejen o produkci , i významu a náplni, stejně tak přínosu společnosti , nápomoci a přístupu zároveň i nás ostatních,  firem i jednotlivců, kdy se dá společně měnit svět k lepšímu, abychom korektně uzpůsobovali a obahacovali svět dětí a tím i náš. 

Magdaléna MACHÁČKOVÁ                               MagdaM  s.r.o.

(OSVČ :  ID  60581581)                                ID : 09279555

 Kontakt :   tel. +420  603 235 484                                               (firma zapsána 24.06.2020 , Spis.zn. C118213 ved. u KS v Brně)                    machackovamagdalena@email.cz                                       machackovamagdalena@email.cz                                                            Banka :       zůstává nadále v platnosti uvedená na webstr.                            Bankovní spojení :  KB   123-2236840267 / 0100                                           

Dr. E. Beneše 1020, 765 02  Otrokovice, CZ                                       Dr.E. Beneše 1020                                                                                                                                                                                                              765 02  OTROKOVICE, CZ                                                                              www.machackova.websnadno.cz                                                              tel.  +420  603235484

www.mmachackova.cz ,                                                                      Pozn.:  Samostatné vlastní stránky na webu budou po vzniku zveřejněny 

                                                                                                                       

   

 

________________________________________________________________________________________

  "Zdánlivě malé věci" rozvíjejí kreativitu, mohou napomáhat dětem v nauce i v získávání základních dovedností

  i poznávání nového - pro svůj rozvoj, nauku a kreativitu, jako je koncepce podávána vlastnostmi vloženými,   (pokud to je vhodné a lze) aby posloužily produkty dětem i lidem zdravým i se zdravotním omezením a zaručovaly běžným prodejem i distribucí distingovaným způsobem korektně stejné potřeby dětem a osobám , zároveň v koncepci univerzálně vytvořené produkce v "tyflo"-hmatovém provedení = v jednotě stejné pořizovací hodnoty   ( nákupní ceně, což v mnohém nemají právě lidé i děti s handicapem, po úraze i při těžkých nemocích . . . . 

                            a to bychom snad měli všichni p o d p o r o v a t 

nepřehlížet, přijat ve spojitosti příjemného s užitečným a to v podpoře - "s běžnou dostupností", kdy tyto produkty se vlastně zároveň hodí nám do rodin a snad i do každé domácnosti, vyšší prodejností se dá dávat podpora - kdy každé dítě má podobnou anebo stejnou nauku i rozvoj a potřeby, v dobrém je to tím nejlepším - jakkoliv v přijatelnosti společností i námi jednotlivci a i prodejci, distributory v kamenných obchodech, na Internetu i na e-shopech - jako naše vzájemná , malá ale  velmi důležitá  p o d p o r a ( vč. nápomoci) . 

 

________________________________________________________________________________________________________

   

 

 

 

 

Samotná produkce :     

Dovoluji si vás  přivítat na webových stránkách a seznámit vás s firmou, jejím vznikem rozhlodla mezi jinými produkce výrobků v různém provedení i od více druhů materiálu - produkty  DRŽÁKY s rukojetí  - nosiče pro nápojové i průmyslové  obaly, usnadňující i zpříjemňující život, v užitnosti každodenního používání v domácnostech . kdy mohou napomáhat lidem.                                                                                            A tyto  jsou rozvinuty pro kreativitu a nauku i k rpzvoji dětem -  jsou stejného základu  jako - "skládanky" nosičů pítek , kdy jsou líbivě v papírovém vydání tisku, popř. i v trvanlivé podobě z PPplastu , zaměřené na rozvoj i na nauku dětí, jejich i kreativní tvořivost s prvonaukou všech dovedností, které mají umět předškolní děti ( přesný střih, barvy a vybarvování s tóny odstínů, grafomotoriku, prostorové vidění, logiku a paměť, motoriku rukou aj. ).              Navíc ve  speciálních verzích tyflo-hmatové, ale i v běžné základní podobě -jsou vhodnými skládankami a držáky pro odvážné děti se zdravotním omezením -  kdy těmto dětem patří také stejný rozvoj a nauka a jako jedna z mála firem tvoříme a uzpůsobujeme totožné řady grafiky v jeden vzor s hmatovou stopou (tyflo) může být přínosmým pro handicapované osoby vč. dětí dokonce slabozraké i nevidomé s běžnou užitností i pro nás ostatní, kdy udržování motoriky rukou mohou využívat i lidé přestárlí anebo s omezenou motorikou.           

V úpravě hmatové "tyflo"  pospouží pro děti i jako milá "socializace" a přirozené začleňování se, kdy poznávají nauku i dětí a  osob se zdravotním omezením a tím přijímají snáze informace a návaznosti eticko-morálních zásad chování se k sobě navzájem. Běžně se vlastně nesetkáváte s těmito produkty , kdy jsou v malomnožstevních výrobních sériích spíše jen ve speciál. prodejnách a to bychom tímto mohli nápomocně běžnou dostupností měnit k dobru korektního přístupu v rovnoprávnosti všech dětí i lidí.

V plastu  n o s i č e - produkty mohou napomáhat a mít své místo v každé domácnosti a nejen tak napomáhat zdravým, ale i se zdravotním omezením. 

Vystřihovánky a vykreslovánky jako skládanky vyplynuly pro usnadnění sebeobsluhy a také vyplňují nedostek naukových potřeb pro menších dětí (předškolního věku), kdy jsou "naučným a podpůrným"  programem zaměřeným na jejich rozvoj  Proto ještě jednou zdůrazňujeme korektní stejnou a ůpodobnou nauku i rozvoj hlavně dětí - zejména nauku přesného střihu, učení, kreativity s vlastní tvořivostí, vjem z barev i odstínů, koncentrace na přesný i rovný střih,  paměť a logické myšlení u skládanek, podporují grafomotoriku i motoriku a koordinaci rukou, prostorové vidění a vjem tvarů všeobecně, U vzorů pro starší děti je myšleno i na možnost si vytvořit vlastní vzor se základem pásu držáku.

D r ž á k y jsou k užitku i pro radosti.  nejen ke kreativní  tvorbě i na získání nutných znalostí a dovedností u předškoláků , vždyť u 3v1 je výsledným produktem , (motivačně) po té i zísávají vlastní dárek - píteko s nápojem, kdy se děti mohou osvěžit, dodržet pitný režim, mít svačinku a načerpat tak potřebnou energii.

Princip "skládaní" základ. pásu D r ž á k ů je důmyslně a jednoduše sestaven přes ohyby a s boční seskládanou rukojetí - opírající se o jednu stěnu nápoj. obalu - TetraPak krabičky/krabičky, aby nevytlačila obsah tekutin. Tvůrčí myšlenka se se od základních tvarů rozvíjí a vznikají postupně jednotlivé druhy i vzory.  Mohou být z prapíru i z trvanlivého PP plastu, aby posloužily danému  účelu a mají být pozitivně  ku prospěchu lidem a dětem, vždyť i tyto malé věci mohou skutečně napomáhat.                                                                          

DRŽÁKY  mají více možných užitných podob, lze jako výtisk je mít k vybarvení i ke střihu  - jako skládanku, vystřihovánu - v možnosti je vložit i do obalů jiných ( - do víka od krabic výrobků z vhodného materiálu, kdy si je děti vytsřihnou, nebo předvyseklé vytlačí k vykreslení, a s seskládání, u vložných se po té dají s použitím kelímků aj. vkládat potravinové produkty, kdy se nevylučuje seskládaný vložný držák použít jako přímo obal s kelímkem a s cukrovinkami, potravinovými sypkými i pastovými produkty jídla a potravin, aj. látek v obsahu např. plastelín a dětských minihraček, kreslíř. potřeb apod. _ jsou tedy použitelné i jinak a opět připomínka, že všichni můžeme být nápomocni je tzv. na místě a s trouchou fantazie inovujme obal k nápomoci a radosti dětí.  Prospěšná varianta je - že mohou být v brožuře firemních tisků a katalogů výobků obdobných v užitnosti, nebo jako doplnění a marketingový prudukt firem ; skvěle by se vyjímal i v dětských časopisech ve středové části se dá jako vystřihovánka velmi dobře upotřebit a ukázat dětem právě vzor hmatové vykreslovánky jako nauková rozvojová skládanka a vy výsledku držák-nosič pítek.                                                                                                                                                                     Pokud se tyto výseky a grafika/vystřihovánky důmyslně připraví  FIREMNĚ - příjemně překvapí a dají zhodnocení produktu až do marketingové podpory firmám u vhodné zboží a  sortiment s obalem  "jinak"  ( i jako nadační , propagační i  marketingový podůrný prodejní artikl , pozornost klientům i odběratelům či spotřebitelům s inovací jako dvojí užitný předmět (ten váš původní s obalem "jinak")  a to i např. dětem u příležitostí  MDD, Vánoc i Mikuláše, Velikonoc aj. svátků, k výročí vzniku firem, dárkem i reklamním předmětem  apod. -  co může být vhodnější než vyšší užitnosti i s malou a důležitou propagací tímto nápomocným způsobem firmě a zároveň dětem a to i se zdravot. omezením)

Ponejvíce si zvolená inovaci s přijetím držáků zaslouží naši pozornost i z důvodu humán. etického - kdy prodejem a distribucí podpoříte právě v některých případech - d ě t i  a to korektně i s handicapem a zdravotním omezením.

Vykreslovánky s ryly/perforací a prolisy (bigováním) se lépe a snáze dotvarují , ohýbají a jsou tak s  vlastností "hmatové" stopy pro nevidomé děti a slabozraké, zároveň i s narušenou motorikou a i pro zdravé - mohou být se zesílenoou konturou  obvodových linií jako lépe viditelné linie grafiky pro slabozraké děti, a i s předvýsekem a vyseklé - pro ty co neumí a nemohou stříhat -  jsou skutečně i pro všechny odvážné tvořící děti a  osoby i se silně poškozeným zrakem, nebo s oslabenou motorikou a koordinací rukou.. (voskovky jim navíc při kreslení tvoří hmatové stopy k rozeznávání vybarvené plochy).                            Speciální VYKRESLOVÁNKY jsou mezi prvími takto veřejně podávány, aby posloužily všem dětem,  byly k dostání běžnou prodejností více veřejně, kdy by rodiče měli  možnost nejen širšího výběru ale i korektně dostupnost. 

Můžeme o nich říci že nerozlišují a neselektují ale napomáhají  k jednotném uspokojení potřeb nauky i rozvoje v jednotné ceně při stejném jednom provedení  jako 3v1   :-)    a společně se s rozumnými  prodejci a distributory budeme snažit, aby se objevily v běžných obchodech a byly dostupnými i  pro rodiče těchto a všech dětí . .. všechny děti mají stejné potřeby k rozvoji a i milý úsměv i radost ze svých malých úspěchů.

 

 Jsou vytvořeny pro  d ě t i   ku prospěchu, učení, rozvoji  a radosti i užitku ...           

 Všechny zde uváděné výrobky podléhají ochraně vlastnických práv a není možné je rozmnožovat či vyrábět.   

   Ochranná známka je registována na UPV v rejstříku pod č.  354118

1. VŠECHNY dětské držáky s rukojetí   PP plast,  papír,  vymalovánky/vystřihovánky /(skládačka) 

získaly osvědčení jako​ bezpečný výrobek pro  děti : Certifikát č. 16 0385 T/ITC

2. Nosiče obalů na tekutiny (od 100ml do 2 -2,5 li u PPplastu) získlaly osvědčení a vyhověly zk. na statické dynamické zatížení​

a vyhovují deklarovaným nosnostem, jsou zdravotně nezávadné : Certifikát č. 16 014

Firma je registrována pod GS1 (čárové kódy )

Hlavní prodejní aktivity  jsou :  

VLASTNÍ PRODUKCE:    

d r ž á k y  s  rukojetí  -  nosiče pro nápojové i jiné obaly s tekutinami  potravinovými a ostatními  pochutinami                                                                             -  nosiče pro drogeristické aj. tekuté nebezpečné látky, které jsou nepříznivé pro přímý styk s  kůží a ochrání ruce              

 ( nosiče obtažné "uzavřené" a / zásuvné "otevřené")​           

 

 plošný výsek je zhotoven    a)    z  p a p í r u                 (zahrnuje i grafické předlohy vykreslovánek a vystřihovánek se skládankou nosiše)

                                           b)    z polotvrdého plastu PP

                                           c)     lze i z jiných materiálů, vhodných pro  rylování / ohyby /prolisy

 

               

 

Dodatkový rozvíjející se program :  výrobky z  c í v e k    (kovový "drátěný" program)   - pozn.   byl vyčleněn z webových str.

pozn. podléhá vlastnickým právům, bez svolení nelze rozmnožovat a vyrábět

                                                  nabídka jednotlivých vzorů          (objeví se postupně  v nabídce na  e-shopu)

                                                 

 • Produkce pro děti

 

-  Prodej držáku s rukojetí ve formě   vystřihovánek a vymalovánek   

 

 

   To nejlepší co může vzniknout pro děti  k jejich radosti, rozvoji i užitku - to jsme se snažili dát i tímto způsobem: 

         

 

       VLASTNOSTI   d r ž á k ů  s rukojetí

 • mohou být vyráběny  z PP plastu / papíru -  velmi lehký materiál  ( nezatěžuje i s nápoji ruce )
 • jsou díky rylování, s bigy, prolisy  složitelné i rozložitelné, skladné a snadno přenosné (mobilní)
 • jsou ekologické (recyklovatelné)  z plastu , nebo papíru
 • jsou hygienické - v plastu PP se dají omývat
 • vloží se značné množství různorodých obalů ( ohýbané části nosiče usnadní přizpůsobení velikosti při obtažení  -  zvětšení/zmenšení do délky i výšky) - pevný výlisek držáku neumožní obměny rozměrů
 • rukojeť se lépe drží než jen hladký nápoj.obal a může být tak v úchopu nápomocna  dětem, handicapovaným lidem, osobám po úrazech rukou, při nemocech pohybového aparátu a zhoršené  motorice rukou, pro ruce oslabené stářím,u mozkové příhodě, aj. i handicapu
 • pořizovací cena je ekonomicky příznivá (doporuč. cena je nízká, vyšší prodejností k dobru handicap. os. ke stejné pořizovací ceně )
 • šetří vaše peníze, používáte-li držáky s rukojetí (např. 1li až 1,5/2li TP krabice, kelímky a plastové jednoráz. "nádobí".)  - stačí vkusný držák s rukojetí  .. a na slavnostech, rodinných či přátelských setkání, zahradních letních posezení  překvapíte aniž byste umývali nádobí postačí vkusný držák ozdobený potiskem, samolepkou aj. vč. grafiky )
 • držáky byly vyvinuty pro lepší sebeobsluhu a lze do nich vkládat i průmyslový obal s obsahem tekutin nežádoucích pro přímý styk s kůží, poslouží jako ochranná pracovní pomůcka na ruce (Savo, čistící prostředky, slabé kyseliny aj.)  jsou omyvatelné , hygienické i bezpečné, recyklovatelné a plast PP vyhovuje podmínkám a účelu nosit takové tekutiny na což má s deklarovanou CE.       Navíc jsou tyto výseky lehké na ruce,  jsou skvěle skladovatelné a kdykoliv mobilní. 
 • držáky s rukojetí z papíru jsou SKLÁDANKOU pro holčičky a kluky vyráběny i jako vystřihovánka a vymalovánka      - podporují kreativitu, zručnost, osob. rozvoj, při zapojení dětí podporujeme grafomotoriku -  malou průpravu předškoláků, menší plochy při kreslení udrží pozornost i u malých dětí; různorodostí s nepravidelnými i geometrickými pravidelnými tvary dané do postaviček jsou úmyslně různorodě nastaveny k nápomoci i k učení uvolnit si ruku, aby zvládaly nepravidelné tvary, pravidelné a co nejvíce podobné grafomotorické prvky: vlnky, rovné čáry, plošné vyplňování tvarů , práce s odstíny jedné barvy, a hlavně vždy se zapojením dětského umu a fantazie, tvořivosti a i radost  z vlastní kreativity. Jako skládanka rozvíjí prostorové vidění, logiku i paměť a udržují i zlepšují motoriku rukou.       
 • (nešetřeme pochvalou a pokud můžeme dohlédněme na bezchybný střih, nebo raději přímo zručnější vypomohou menším nezkušeným dětem s vystřihnutím prvních větších předloh v nutné přesnosti, nalepení such.zipů, narilováním s ohyby, aby se mohl nosič zformovat, na výtisku jsou na A3 / 350gr. jsou po dvojicích, děti získají dárek a sobě přenosný nosič - držák dětských pítek...   
 • při používání držáků eliminujeme únik tekutin z obsahu vkládaných obalů po otevření i během sebeobsluhy.
 • Dáváme podporu všem dětem a s variantou v „tyflo“ hmatovém provedení socializuje, učí a e stmeluje korektně všechny děti, kdy jim nastavujeme podobné naukové a rozvojové produkty pro stejnou pořizovací hodnotou a to je  značně potřebné i vítané                                                                                                                                                                
 • krásnou vlastností těchto grafik i základního tvaru je možnost podávat je jakkoliv ve vhodných obalech (do obalů -papírových krabic, samostatně i jako přímý obal u vložných držácích, k vybarvení a ke střihu i k protlačení u předvýseků u různých obalech hlavně z vhodného papíru, stejně tak vhodného PP plastu - stačí to firmám informačně přiblížit a s fantazií i pro společenskou důležitost nápomoci rozvoje dětí  a i vlastní firem. inovace se dají určitě uplatnit i v obalovém průmyslu u vzorů a standardních obalů ( sjednaním smluv. Licence, u franchizy, aj. - dle vzájemné domluvy, u prodeje.)

         DRŽÁKY S RUKOJETÍ  nám  ZPŘÍJEMNÍ  sebeobsluhu s nápojovými obaly , zamezí úniku tekutin , pořiďte si malého pomocníka,

         patří do každé rodiny a domácnosti ...

         Pozn.:   speciální  MAGNETICKÉ  P E X E S O   je na jiné sekci  v češtině  ,  ( případně na samostané stránce v Ang. jazyce )

                     Bylo záměrně uzpůsobeno v hmatové variantě z magnetic.folie pro různorodé uživatele věkem i zdravotní způsobilostí. Můžeme 

                     tak s dětmi nejen vést logické a paměťové tj. naukové hry, stejně tak si je můžeme rozdělit a dávat základní malou matematiku.

                      Příjemným zjištěním je i  použitelnost dětí v pelíšku - při nemocech,  i na vozíčku u handicapu, a mobilností s magnetismem se

                      zabavíme i na cestách ( v autě, letadle, ve vlaku aj. - mobilnost je jeho předností a malou výhodou )

 

Něco  o   D r ž á c í c h  s rukojetí  :

 

 Jak jsem vznikl  :  

Když se moje tvůrčí „máma“ rozmýšlela nad mým vznikem, muselo to být asi tajemné ale i pěkné.  Jednou mi ten příběh vyprávěla…  Měla denní službu v domově u seniorů a po roznášení obědů nakoukla do pokoje, kde byly ženy,  které pro svůj zdravotní stav musely být upoutány na lůžku,…  a tam se pozastavila. Z koutku dveří sledovala příjemnou babičku, jak se nahýbá pro pítko – malou krabičku, aby se osvěžila džusem s vitamíny. Ono totiž popíjet jenom celé dny čaje není zase až tak něco příjemného a  změna je vítána. Bylo zřetelné,  jak by jí byl nápoj po chuti a sama se ještě dovedla rukama obsloužit. Jenže pak se stalo to, co bylo důvodem a reakcí v následujícím. Babička pevně sevřela malou krabičku, aby si ji přitáhla k sobě a čtvrt obsahu se přes slámku rozlél. V tu chvíli to nebyla radost, ale lítost , že z tak mála obsahu něco zbytečně vyteklo. No a tím to začalo – tedy já. Po večerech se z papíru tvořil možný a funkční pototyp držáku, který by byl nosičem pro pítka. Vždyť z něj pijí nejen starší lidé, ale také a hlavně  d ě t i !  Při malé nepozornosti se nám to ukápnutí a rozlétí může stát všem.
No a já  Držák s rukojetí jsem teď  tady, abych  „oblékl“ vkusně všechny možné hladké Tetra Pakové krabičky i jiné obaly a pománal tak všem, kdo z něj pijí. A nejen to ! , můžete si mne děti i sami vymalovat a vystřihnout, aby jste ozdobily ty mé „oblečky“  a navíc já pomohu vašim
kamarádům a ostatním lidem, či zvířátkům malým finančním přispěním na nadační fondy  – prostě tam kde je to zapotřebí ♥☺…      a budu moc rád, když si mne oblíbíte a  zakoupíte, neboť vám  budu ku prospěchu  a vy spojíte užitečné s dobrým.

 

( motto : někdy i malé věci mohou měnit svět a udělat ho o něco lepší…)   dopřejme nejen dětem to dobré a v korektnosti i podpůrné     

 

 

   

 

TOPlist
 Návštěvnost:   |   Mapa stránek